Våra visioner och kvalitetskrav
CD-Spel
Skyttesimulatorn
Affischen
Älgmark Malingsbo-Kloten
Slogan

Älgmark är NÄRA - Natur Äkta Rariteter Aktuellt
Nära möten, nära ensamhet, nära naturen, nära historien, nära framtiden

Vision
I Älgmarks upplevelserika bygd utvecklas besöksnäringen till den mest lockande i landet.
Syfte
Ett gränsöverskridande samarbete inom områdets besöksnäring med ett brett utbud av erbjudanden baserade på natur, kultur och aktiviteter.
Målsättning
Att stimulera medlemsföretagen till ökat samarbete, siktande till:
- att medlemsföretagen skall kunna fortsätta att verka i området
- att öka antalet besökare
- att vara känt som ett attraktivt besöksområde av alla i Mellansverige
Policy
Genom styrdokument garantera kvalitetsnivåer på arrangör och arrangemang
Genom riktlinjer och checklista säkerställa paketeringsarbete
 
Älgmarks vision & policy (word)
Älgmarks vision & policy (PDF)
 
Kvalitetsnivå på Arrangör respektive Arrangemang
"I den fysiska riksplaneringen har Malingsbo-Klotenområdet upptagits som ett större område av riksintresse för friluftslivet. Såväl statliga som kommunala myndigheter har uttalat sig för att områdets naturvärden och förutsättningar för friluftsliv bör säkerställas genom förordnande enligt naturvårdslagen. - Malingsbo-Klotenområdet utgör också centrala delen av ett större område som genom beslut i regering och riksdag förklarats som ett av landets primära rekreationsområden." (Utdrag ur Kopparbergs läns författningssamling, kungörelse 20 FS 1982:9) - I miljöbalkens 4 kapitel 2§ anges Malingsbo-Kloten som ett av de "områden där turism och friluftsliv särskilt skall beaktas".
Den fortsatta turistiska utvecklingen av området samordnas i regi av ek föreningen Älgmark Malingsbo-Kloten. I detta arbete har föreningen anknutit till regler och krav formulerade av Naturens Bästa, i flera avseenden redan reglerat i ovan citerade länskungörelsen och till den hörande ramskötselplan. - I sammanfattningen skall de sex grundkraven enligt Naturens Bästa tillämpas enligt följande:
1. Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur
Älgmark anpassar researrangemangen till vad natur och kultur på resmålet tål. Hänsyn tas också till andra besökares upplevelser. Det kräver ingående kunskaper om resmålet hos arrangören och samarbete med andra aktörer som använder samma område. Det kräver dessutom alltid en lyhördhet för varningssignaler från naturskyddshåll och från folk på trakten.
2. Gynna den lokala ekonomin
Älgmark ska se till att varje arrangemang på bästa vis bidrar till resmålets ekonomi, genom att köpa så mycket som möjligt av varor och tjänster lokalt.
3. Miljöanpassa hela verksamheten
Älgmark söker ständigt efter bästa metoder och teknik för att minimera sin miljöbelastning. Målet är att alla delar av arrangörens verksamhet ska vara så miljövänliga som möjligt. Miljöanpassning är ett långsiktigt arbete med förändrade attityder, nya rutiner och ny teknik.

4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd

Älgmark tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och för naturens och kulturens unika värden - i allt från den orörda vildmarken till det brukade kulturlandskapet. Det innebär att direkt eller indirekt ge praktiskt stöd åt natur- och kulturskydd i olika former.

5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt

Älgmark kännetecknas av att det personliga mötet med besökaren står i centrum. Kunniga och bra färdledare/guider är skickliga på att förmedla upptäckarglädje och kunskaper och har en förmåga att entusiasmera besökaren.

6. Kvalitet och trygghet på resan

Älgmark kännetecknas av seriöst företagande med ansvarsfull och trovärdig marknadsföring och god betalningsetik. Säkerhetsfrågor tas på högsta allvar, omtanke om kunden är honnörsord där nödvändiga språkkunskaper är ett krav.
 
Älgmarks Kvalitetskrav (word)
Älgmarks Kvalitetskrav (PDF)
Strövtågsfoldrar
 
Möjligheter
Naturligtvis
Skyttesimulatorn
Kungajakten
Flugfiskespön
CD - spel
Medlemskarta
Strövtåg i byarna
Gränslandet
Upptäck naturen
Litteraturtips
Flugfiskespön

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

Älgmark Malingsbo-Kloten är en ekonomisk förening. Vi är ett nätverk för föreningens 50-tal medlemmar inom besöksnäringen, med alltifrån hotell till byalag som välkomnar besökare, konferensgäster, sommargäster, turister och boende till sina aktiviteter.

På länkarna ovan kan du se en del av de produkter och aktiviteter som vi hittills har tagit fram för att göra området mer attraktivt.