STADGAR Älgmark Malingsbo-Kloten Ek. För.
Fastställda och godkända hos PRV/Bolagsverket juni 2003

§ 1. Namn och organisationsform
Föreningens namn är Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.för. Föreningen är en ekonomisk förening.

§ 2. Ändamål & verksamhetsart
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom marknadsföring, gemensamma och enskilda verksamheter och attraktioner med inriktning på besöksnäringens utbud. Medlemmarna deltar som leverantörer, producenter samt genom nyttjande av föreningens tjänster.

§ 3. Säte
Styrelsens säte är i Lindesbergs kommun.

§ 4. Medlemmarnas insats
Medlemskap är öppet för företag, föreningar, organisationer och privatper-soner med verksamhet eller anknytning till området. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser.
Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp som är lägst 50 kr och högst 200 kr, vilket fastställs av föreningsstämma. Medlem kan bara delta med en insatsavgift.
Årlig medlemsavgift för nästkommande kalenderår fastställs av föreningens stämma till lägst 100 kr och högst 200 kr, därutöver kan stämman fastställa serviceavgift på lägst 100 kr och högst 4000 kr. Vid inträde i föreningen utgör insatsen del av medlemsavgiften.
Insatsen och årsavgift betalas kontant eller via post- eller bankgiro. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska förening-ar. Årsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar. Uteblir betalning av årsavgift upphör medlemskapet.

§ 5. Styrelse
Föreningen skall ledas av en styrelse med tillgång till kansli som kan vara fristående eller inordnat hos någon av medlemmarna.
Styrelsen består av minst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter och högst 3 ersättare. Av ordinarie ledamöter respektive ersättare skall minst 20 % väljas bland privatpersoner, enmansföretagare eller föreningar. Mandatperi-oden är för ordinarie ledamot 2 år och för ersättare 1 år. Mandatperioden utgörs av tiden fram till slutet av den föreningsstämma då nya val skall ske.
Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Firman tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§ 6. Revision
Två revisorer och två revisorsuppleanter utses av föreningens årsstämma för att granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Revisorerna väljs för en tid av ett år fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Reviso-rerna skall ha tillgång till årsredovisningshandlingar senast en månad före ordinarie föreningsstämma

§ 7. Kallelse
Årsstämma skall hållas före mars månads utgång, och vara utlyst tidigast fyra veckor före föreningsstämma och senast två veckor före ordinarie stämma, genom kallelse till varje medlem. Till extra föreningsstämma skall kallelse ske senast en vecka före extrastämmans datum. Till medlemsmöten mellan stämma skall kallelse ske skriftligt senast två veckor före medlems-mötet. Andra meddelanden, tex ordningsföreskrifter, delges skriftligt.

§ 8. Ärenden på ordinarie årsstämma
Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande
2. Val av sekreterare och justeringsmän
3. Mötets behöriga utlysning
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräk-ning)
7. Revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
12. Val av ordförande
13. Val av styrelse
14. Val av revisorer, ersättare och valberedning
15. Inkomna skrivelser och motioner
16. Budget och verksamhetsplan för innevarande år
17. Fastställande av medlemsavgift och ev serviceavgift för kommande verksam-hetsår
18. Övriga ärenden enligt lag eller föreningens stadgar.
19. Mötet avslutas

§ 9. Verksamhetsår och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.

§ 10. Föreningens vinst
Föreningens vinst skall stå kvar i föreningen och användas för verksamhe-ten.

§ 12. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den andra stämman måste beslutet fattas med minst två tredjedels majoritet av närvarande föreningsmedlemmar (med beaktande att vissa beslut fordrar högre majoritet enligt 7 kap 15 § i lagen om ekono-miska föreningar). Förslag till stadgeändring skall utsändas till medlemmar-na senast en månad före föreningsstämman.

§ 13. Upplösning & tillgångarnas fördelning
Upplösning av föreningen kan endast beslutas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsstämma. Sådant beslut skall fattas med två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar.
I händelse av ombildning till annan juridisk person tillfaller föreningens namn och kapitaltillgångar den juridiska person som bedriver näringsverk-samhet. Lös egendom fördelas enligt beslut med två tredjedels majoritet på årsstämman.
I händelse av upplösning säljs lös och fast egendom till marknadsvärde, varpå hälften av tillgångarna fördelas lika mellan alla medlemmar och andra hälften i proportion till genomsnittet för de fem senaste årens serviceavgift.

Utdrag ur protokollsbilaga rörande stadgarna juni 2003:
Till stadgarnas § 1:

Föreningen skall vara ett samarbetsorgan för företag, föreningar, privatpersoner, institutioner och organisationer inom verksamhetsområdet. Föreningens uppgift är att stödja och utveckla samarbetet kring medlemmarnas och därmed för medlemmarna skapa sysselsättning, utkomst och möjlighet att bo kvar.
Föreningen skall arbeta aktivt för att planera och koordinera samarbetet mellan med-lemmarna. Aktiv marknadsbearbetning ingår som ett viktigt led i föreningens verk-samhet. Medlemmarna deltar i föreningens arbete genom medlemsmöten och genom att delta i gemensamma arrangemang och marknadsföringsinsatser. Medlemmarnas ekonomiska nytta är vinsten av gemensam marknadsföring.
Föreningens verksamhetsområde utgår från Malingsbo-Klotens naturreservat som kärna med ett randområde som i stora drag avgränsas av bygderna kring riksvägarna 50-66-68. Föreningen verkar inom Örebro län, Dalarnas län och Västmanlands län.
Besöksnäringen omfattar all slags "Bo-Äta-Göra" som vänder sig till hemmamarkna-dens fritidsutbud för permanent boende eller stadigvarande besökare, samt alla besö-kare som vistas i området för kort eller lång tid i tjänst eller för rekreation.

Till stadgarnas § 5:
Rekommendation till styrelsen: Till firmatecknare utses ordförande och kassör med rätt att var för sig teckna firman. Vid köp eller försäljning av fast egendom tecknas firman av ordförande och kassör i förening. För disposition av föreningens konton kan styrelsen utse ytterligare firmatecknare.
Till stadgarnas § 8:
Avgående ledamöter i styrelsen uppdras att ingå i valberedning för påföljande period. Av ledamöter i valberedning skall minst en vara nyval.

Avgifter enligt stämman mars 2004 samt 2005:
För 2005 och 2006 är medlemsavgiften följande: I grunden finns en avgift som är enhetligt 200 kr för alla. Av detta utgör vid inträde i den ekonomiska föreningen 50 kr en insatsavgift. Resterande del av medlemsavgiften är en trappstegsmodell baserad på vilken omfattning man har på verksamheten och utgörs av momsbelagd serviceavgift.

200 kr/år för privatpersoner, ideella föreningar, stiftelser, församlingar och andra organisationer utan vinstdrivande syfte samt för Älgmarksportar, dvs företag i om-rådets ytterkanter som förbinder sig att tillhandahålla turistinformation på förening-ens uppdrag. ELLER:
500 kr/år privatpersoner med företag som bisyssla. (Serv.av. 300 kr varav 60 kr moms).
1000 kr/år företag med eller utan anställda, oavsett antal. (Serv.av. 800 kr varav 160 kr moms)
I medlemsavgiften ingår:
Gratis marknadsföring med eget medlemsfönster på hemsidan. Rabatt på entréavgifterna vid NATURLIGTVIS på Grimsö och kan boka kul- och hagelskyttesimulatorerna i Björsjö till förmånligt pris och får också bli instruktör själv. Rabatterade priser vid försäljning av vår populära självguidande tur Gränslandet, böcker och CD-romspel. Du kan hälsa konferensgäster välkomna med ett fantastiskt bildspel från området - Strandfynd vid Yoldiahavet. Du kan låna de 35 flugfiskespön som finns. Tillgång till bildarkiv med 280 bilder, litteratur och hela nätverket och får de förfrågningar om bokningar som kommer in samt kan ge och få löpande info om vad som händer inom besöksnäringen och i området via e-post.

Upp

Ner

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten