Malingsbo
Kloten
Baggådalen
Grimsö
Gärdsjöbo
Hagge
Lumsån
Löa
Morskoga
Nyfors
Ramsberg
Resta
Riddarhyttan
Snöån
Tolvsbo

Björsjö förr och nu

Genom alla tider har skogen och dess rika innehåll gett övernog bärgning åt innebyggarna på orten. Egentligen är det märkligt att odling och fast bosättning nådde denna bygd först in på 1600-talet. Mark och klimat ger goda förut-
sättningar för odling. Särskilt i höjdlägen och sluttningar kan jorden ge tiofalt eller mer till-
baka på sådden. Skog finns det i överflöd, liksom goda fiskevatten och rikligt med villebråd.

När så småningom det järnhaltiga berget föräd-lades i egna hyttor och smedjor blev ”rikfinnar” ett begrepp med reell innebörd. Järnmalm fanns lättåtkomlig i dagbrott. Enligt hävderna var malmbrytning vid Tombo gruvor i bruk redan vid mitten av 1600-talet. Bönderna i området gick samman och byggde 1656 en liten hytta vid Närsjöns utlopp. Två år senare, 1658, byggde Malingsbo bruks ägare en större hytta i Björsjö. Därmed kan sägas att bruksepoken var inledd. Den skulle pågå ända till 1931 då masugnen i Björsjö blåstes ner sista gången.

Några år senare revs alla byggnader utom en central del av slaggstenshuset kring masugnen. Det huset passade in i den nya tiden som garage för skogsförvaltningens lastbilar. Ett syn-
bart minne av bruksepoken är en gjutjärnstavla på en kvarstående slaggstenmur. Tavlan redo-visar en ombyggnad. Texten lyder: ”Byggd 1807 af Hr G. Lundgren” och därunder ”P: R: v: Ehrenheim”. Ägaren som bekostade ombygg-
naden var alltså Per Reinhold Ehrenheim, en i den släkt som från tidigt 1600-tal till 1871 utvecklade och drev Malingsbo bruk där Björsjö var en av hyttorna.

Björsjö blev efter statens förvärv 1 juli 1899 en lokal repliort för det skogsbruk och den sågindustri som kom att dominera ortens näringsliv genom hela 1900-talet. Genom fortgående rationalisering har dessa verk-samheter blivit allt mindre synbara. Mer och
mer har olika fritidsaktiviteter fått betydelse för sysselsättning och för områdets allmänna nyttjande.

 

I dessa utåtriktade aktiviteter har älgen blivit ett naturligt huvudtema. En jaktskyttebana har byggts ut på tidigare skomakartorpet Lugnets ägor. En jägarskola har etablerats vid det tidigare skogsarbetarpensionatet, en an-
läggning som byggts om för allmän turistisk verksamhet. Ett älgslakteri har inrättats vid tidigare Björsjö gård. Där finns också en modern skyttesimulator. Den är senaste tillskott av tränings- och tävlingsanläggningar för jägare och övrig skytteintresserad allmänhet.
Byalagets bagarstuga

» Karta och lokal information

» pdf- format för utskrift