Skogens kretslopp
Foto: Bo-Göran Backström/SKOGENbild
45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
Skogen är som all natur stadd i ständig
förändring. Träd växer upp, andra växt-
arter byts ut och djurarter kommer och
går.

Ibland jämnar förändringarna ut sig, och
vi tycker oss se en slags balans. Men förr
eller senare kommer en skogsbrand eller
en storm och gör rent hus.

Brand och storm får olika effekt beroende
på hur skyddat läget är, och vilka träd-slag det handlar om. När det blivit lugnt i-gen börjar växter och djur åter vandra in.

Det här är skogens naturliga kretslopp.
Inom skogsbruket strävar man att efter-
likna detta.
  I stället för skogsbrand och stormfällen tar skogsbrukaren upp hyggen. Med olika åt-gärder, som markberedning, plantering, röj-ning och gallring, skyndar han/hon sedan på kretsloppet.

I modernt skogsbruk tar man hänsyn till ”ståndorten” (läge, markslag, fuktighet med mera) och anpassar sina åtgärder därefter. Man anstränger sig för att gynna speciellt skyddsvärda arter av växter och djur liksom kulturhistoriskt värdefulla lämningar. Vissa områden lämnas orörda.

Målsättningen är både att få en produktiv skog och att bevara den biologiska mångfalden.
     

Text: Erik R Lindström

   

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten