©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

Den mogna skogen
Foto: Claes Johansson
45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Att skogen är mogen betyder att den är mogen att avverkas. Här i Bergslagen är träden då knappt 100 år. Årstillväxten har vid det laget minskat så mycket att det är mer lönsamt att låta nya plantor ta över.

Men skogen kan bli mycket äldre. Enskilda tallar kan bli många hundra år gamla. Det innebär att ett stort antal djur och växter är anpassade till att leva i uppväxt storskog. Och vissa lavar be-
höver lång tid på sig för att utvecklas helt. Alla dessa kan få problem i det moderna skogs-
brukslandskapet. För dem skapas reservat av olika slag.

Gamla tallar står ofta emot mindre skogsbrän-
der tack vare sin tjocka bark. Därför, och på grund av att till exempel gran har en förmåga
att växa in i gamla öppna trädbestånd, var den
naturliga gammelskogen ofta flerskiktad.

I modernt skogsbruk väljer man ut större träd, som skall få stå kvar och utvecklas till så kall-
ade evighetsträd, för att efterlikna detta.
  Men den mogna skog vi ser idag har ofta anlagts och behandlats på ett mer scha-
blonartat sätt.

Likafullt finns det många varelser, som
trivs i den mogna skogen. I gamla tallbe-
stånd finner vi tjäderns spelplatser. Uppväxt granskog är viktig för förekomst av ekorre, och där ekorren trivs återfinns också mård.

Den hemlighetsfulla skogslämmeln håller
också till i gammal uppväxt skog. Den är
en liten mörk gnagare med extremt kort
svans och korta öron. Den äter mossa, och
vissa sällsynta år kan man se dess spår i
form av hårt tuktade mossmattor. Men
oftast letar man förgäves efter både spår
och lämmel. Var den då håller hus är när-
mast okänt. Man vet dock att det föds be-
tydligt fler honor än hanar av arten; en an-
passning som gör att antalet skogslämlar kan ”explodera” på kort tid.
     
Text: Erik R Lindström
Illustrationer: Lisa Lager & Olof Hällqvist