Hygget och ungplantering
Foto: Sten Beskow
45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog

Efter så kallad slutavverkning uppstår ett hygge el-
ler fall, som man säger här i Bergslagen. För natur-
vårdens skull sparar man dungar av låga träd, tor-
ra träd och höga stubbar vid avverkningen.

Skogsbrukaren skyddar även kulturminnen som kol-
bottnar (platser för kolmilor), stigar och husgrunder. Ibland kan skyddet bestå just i att man avverkar stora träd på lämningen. De skulle annars blåsa
ikull i första storm och riva upp djupa sår med sina rötter.
Normalt tas bara stockarna ut ur skogen. Det inne-
bär att huvuddelen av trädens mineralnäring blir
kvar på hygget, eftersom denna finns i rötter och
grenar. När dessa förmultnar får man en effekt som
av gödning.

På hygget trivs därför växter som kräver hög när-
nringshalt, t.ex. rallarros och hallon. Andra växter går i blom och sätter frukt, som gräset kruståtel och lingon.

  Efter gräs, örter och dvärgbuskar kommer björksly
snart som rotskott och från frön som blåst in på
hygget.

Inom skogsbruket kallas hygget ”föryngringsyta” eftersom ny skog skall växa upp här. För att skynda på återväxten sätter man plantor eller sår frön av önskade trädslag. Man kan också ha låtit fröträd stå kvar för självsådd.
Beroende på ”ståndorten” behandlas dock hygget först genom att man ofta frilägger mineraljord, i vissa fall avlägsnar ris och i något fall bränner ytskiktet. Även valet av vilket trädslag, som skall planteras eller sås, beror på ståndorten.

De unga plantorna är begärliga för växtätande insek-ter, älg och rådjur. Över huvud taget drar den starka växtligheten på hygget till sig växtätande djur, vilka i sin tur lockar rovdjur. Andra djur söker öppenheten i sig. Här kan man bl. a. hitta åkersork, skogshare, rådjur, älg, räv, orre, gulsparv, buskskvätta, törn-
skata och ormvråk.
     

Text: Erik R Lindström
Illustrationer: Lisa Lager

   
Foto: Claes Johansson
Foto: Claes Johansson

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten