45 Reservat
Brattforsen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
line

Gravbergsdalens naturreservat ligger ca 5 km öster om Björsjö. Dalen består av en ca 600 meter lång sprickdal som löper över Gravbergets krön. Sprickan har uppkommit genom rörelser i berggrunden och kanske också genom erosion från landisens smältvatten. Den är på de djupaste ställena mer än fem meter djup och fem till tio meter bred. I sprickans botten finns ett litet orört granbestånd. Berggrunden består av grönsten. Omkring sprickan växer skog med urskogskaraktär och området har en mångfald av livsmiljöer för växter och djur som är knutna till naturskog. I södra delen finns en 170-årig tallskog och uppe på berget en 100-årig granskog. På döda träd i området finns det ett flertal mycket sällsynta vedsvampar, arter som har ett minskande utrymme i dagens kulturskogar. Här finns arter som ullticka, gränsticka och veckticka. Det är gamla gran- och asplågor som ger dessa arter livsrum. Reservatet är 9 hektar stort.

I reservatet finns en rundslinga. Följ de röda markeringarna från vägen så kommer du till, och runt i reservatet. Slingan är ca 3 km lång.

Vägbeskrivning
Från Björsjö, kör mot Söderbärke. Just efter Tolvsboberg börjar stigen. Det står en skylt "domänreservat" upp till höger. Följ de röda markeringarna till reservatet.


Foto: Älgmark, Claes Johansson
På väg in till reservatet
Foto: Älgmark, Claes Johansson
Förkastningssprickan

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten