Gallringsskog
Foto: Sten Beskow
Foto: Rottne Industri AB
45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Mogen skog
Precis som vid övriga åtgärder tar man vid gallringen hänsyn till både natur- och kultur-
värden. Eftersom man gallrar med maskin, gäller det till exempel att inte köra sönder
äldre stigar och att skydda marken vid över-
fart av små vattendrag. Man sparar även lövträd, vilket gynnar insekter och fåglar:
till exempel stjärtmes, blåmes och mindre hackspett.

I gallringsskogen kan man vintertid träffa på
så kallade meståg. Det är sammansatta flock-ar av småfåglar: talltita, tofsmes, svartmes, kungsfågel och trädkrypare. I flock är fåglar-
na säkrare än annars, då en eventuell fiende får svårare att undgå upptäckt. För att undvi-
ka konkurrens har arterna delat upp sitt födo-
sök. Trädkryparen söker föda i sprickor på stammarna, svartmesen på grenarnas inner-sta partier, talltitan mitt på grenarna och tofsmesen i deras yttre delar. Kungsfågeln klänger längst ut i grenspetsarna.
  Efter röjning i plant- och ungskog står fortfarande fler träd kvar än vad som är önskvärt i det mogna beståndet. I orörda skogsbestånd sker normalt en okontrol-lerad självgallring. Skogsbrukaren går i stället in och tar ut snabbväxande träd, som hämmar tillväxten av andra träd med högre kvalitet (kvalitetsgallring). Alterna-tivt avverkar han/hon de träd, som inte riktigt hängt med i de övrigas tillväxttakt (låggallring).
Vilken typ av gallring man väljer beror på
ståndorten och hur man lyckats med röj-ningen. Gallringen kan utföras en till fyra gånger under ett skogsbestånds kretslopp.
Då gallringen sker, har träden hunnit växa till sig så mycket att virket har fått ett vär-de. Gallringen ger alltså skogsbrukaren en första avkastning på insatt arbete och kapital. Virket säljs som massaved till papperstillverkning eller används som bränsle.
     
Text: Erik R Lindström
Illustrationer: Lisa Lager
   

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten