©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
line

Färna naturstig

Naturstigen börjar i den stora trädgårdsparken som är belägen söder om herrgården. Parken är anlagd på naturligt kuperad och delvis blockig mark. Dess västra gräns följer Lillsjöns strand. Längs stigen finns skyltar som berättar om Färnas kulturhistoria och naturen man ser.

En del av de öppna markerna utgörs av en äldre herrgårdsparkanläggning, komplett med lusthus och mausoleum uppfört vid förra sekelskiftet för den dåvarande brukspatronen C. F. Von Hermansson. Ett praktfullt ekbestånd utgör parkens kärnområde. Vissa av ekarna uppnår 3,5 m i omkrets i brösthöjd. I parken finns det också lind, hassel och bok.

En lång allé av sparade klibbalar utgör ett iögonenfallande inslag i landskapet. Fältskiktet består av traktens vilda ängsflora. Större delen av området är numera betesmark och mellan de inhägnade hagarna finns det promenadstigar.

I en fuktig svacka växer det en klibbalbestånd, som har en tämligen hög ålder. Beståndet omges och blandas med lönnar samt några enstaka ungalmar och almbuskar. Det finns ett buskskikt bestående av hägg-, rönn- och lönnunderväxt och ett glest fältskikt bestående av ängsfräken, blåsippor, ormbär, liljekonvaljer, flädervänderot mm.

Vågar man sig några hundra meter från stigen kan man beskåda ett av länets praktfullaste märkesträd. Det är en fyrstammig lind vars gemensamma stambas är 7,5 m i omkrets!

Mausoléet i Färna
Utsikt från stigen
Linden växer i en gammal parkrest. I gläntan kring linden växer hassel, try, olvon, blåsippa, stenbär och liljekonvalj. I bottenskiktet dominerar lundmossan. Trots att trädet ligger intill den genomgående Hed - Färnavägen är linden osynlig för förbipasserande och ses först då man tagit sig till växtstället.