©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

45 Reservat
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
line
I naturreservatet Brattforsen finns ett av Nittälvens mest vilda och dramatiska forspartier. Nittälvsdalen har här höga stränder, strandklippor och forsande vatten i flera nivåer. Älvbottnen och en bred strandremsa bildas bland annat av bergarten leptit.
Runt forsen växer mestadels granskog med blåbärsris på marken. I de öppnare partierna finns lövträd som björk och rönn, här växer även gräs andra örter. I södra delen av reservatet finns talldominerade hällmarksskogar. De gamla skogarna är omtyckta av flera hackspettar, som tretåig hackspett, gråspett och spillkråka. Här finns också en rik förekomst av hänglavar. Kring de branta forspartierna är det speciella klimatförhållanden och det ger lämpliga växtmiljöer för flera ovanliga mossarter. Den lilla ormbunken hällebräken växer rikligt på flera klippväggar. I älven finns en svag stam av öring.

I strandkanten och i älvfåran finns spår av tidigare flottningsverksamhet, som pågick ända in på 1940-talet. I de branta forsarna kan man se spår av sprängningar och timmerrännor som genomförts för att underlätta timmerflottningen. Älven är idag helt oreglerad.

Reservatet är 14 hektar stort. Det bildades 1978 och utvidgades 2000. Länsstyrelsen i Örebro län är naturvårdsförvaltare för naturreservatet.

Naturstig
Genom reservatet går en naturstig, ca 2-3 km lång. Vissa partier av stigen är branta och steniga och därmed relativt svårgångna. Över fuktiga partier ligger spänger. Stigen är verkligen värd att gå, naturen här är väldigt vacker och tillsammans med ljudet från forsen skapas en sällsam naturupplevelse. Längs stigen, vid strandkanten, finns en rastplats med vindskydd och eldstad. Bästa tiden att besöka Brattforsen är under vårfloden, då forsen är som mäktigast.

Foto: Älgmark, Claes Johansson
Foto: Älgmark, Claes Johansson
Branten vid Brattforsen
Brattforsen i maj

Vägbeskrivning
Från Kopparberg, kör mot Ställdalen. Sväng vänster mot Skäret. Följ vägen 8 km, håll vänster mot Yxsjöberg i trevägskorsning. Följ vägen 6,5 km. Där är skyltat till vänster mot Uvbergsbron och Nittälvsbrännans naturreservat. Just innan bron går det upp en väg åt höger. Följ den knappt 5 km till parkeringsficka och skylt om Brattforsens naturreservat.