STIGAR OCH LEDER
Naturen är en fantastisk resurs som vi har tillgång till och kan njuta av. Det är bara att packa fikakorgen och ge sig ut och uppleva! Gå ut i sko-gen och lyssna på fågelsången. Sitt blickstilla vid vattnet och vänta på att bävern ska visa sig. Se var älgen har gått fram och betat av träden. Vandra ut på mossarna och njut av skvattramdoften och stillheten - tänk bara på att här är det du som är gäst! Här finns, i bokstavsordning,
42 exempel på stigar och leder som du kan välja bland.

1. Bastnäsfältet. En kort promenad förbi varphögar med intressanta mineral, inhäg-nade gruvhål, ett gammalt hakspel där man kan gå in, samt den kalla ingången till Bastnässtollen där man kan gå in med guide.
2. Bergslagsleden, 280 km, startar i Kloten med en 21 km lå ng etapp till Gillersklack, en rastplats finns vid Lilla Kroktjärnen och en andaktsplats vid Källtjärn. Leden fort-
sätter mot Stjärnfors, Nyberget och Uskavi
för att sluta vid Vättern. Förbindelse i Kloten finns till Bruksleden mot Malingsbo-Skinnskatteberg.
3. Bergslagsrundan, blåmärkt cykelled som passerar Lindesberg, Kopparberg, Hällefors och Nora. Här närmast genom Stråssa, Ramsberg, Löa, Rällså och Stjärnfors.
4. Bergsmansrundan, Råsvalen runt och Bohrsrundan, är två dagsutflykter för cykel som utgår från Lindesberg. Se Turistbyrån för kartor.
5. Bissjön runt, 2,5 km, naturslinga längs stranden av sjön Bisen NO om Malingsbo.
6. Björkvretsleden, ca 10 km röd och blå märkning, möjligt att gå halva rundan på denna åttaformade och välskyltade led. Går från Resta (söder om Ramsberg) SO över Gladtjärnsberget, runt Gladtjärn.
7. Björsjö kulturstig, 10 km, stigen leder förbi gamla finnbosättningar, torkrior, kol-
mila med kolarkoja, Ibbarbo bergsmans-gård, Spannbyn med ruin av smedja, hytt-
rester med varphög, flintbrott, högsta kust-
linjen och sandtag med istidssand.
8. Bruksleden, 250-500 km orangemärkt, nät av leder genom flera naturreservat i Västmanland. Går från Malingsbo till Västerås, passerar bl a Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg. Förbindelseled går till Bergslagsleden i Malingsbo (mot Kloten).
9. Färnarundan, gammal herrgårdsmiljö med informationsskyltade promenadstigar i par-ken och mellan beteshagarna. Kulturmin-
nen, klibbalsallé, stora ekar, hassel, bok och en fyrstammig jättelind.
10. Geologislingan, 110 km, följer bilvägar. Karta över slingan i häftet "Istiden i Berg-slagen". Start 4 km söder om Riddarhyttan, vid Fors gård, och leder genom istidens spår, bl a rullstensåsar och dödisgropar, i Riddarhyttan, Baggådalen och Malingsbo. 11. Gravberget, 3 km, slinga i naturreser-vat. Utgår nära Tolvsboberg på den lilla skogsvägen mellan Björsjö och Söderbärke. 12. Grimsjörundan Bysjön, 4,5 km, utgår vid Grimsös parkering. Skyltad med in forma-tion. Älgmarks och Grimsös utställning, NATURLIGTVIS, om djur och natur samt älgar i hägn finns också.
13. Gräsbergsrundan, ca 10 km, går från Nyfors söderut längs Malingsbo-Kloten-rundan, upp till Gräsbergets utsiktstorn och tillbaka till Nyfors genom skogen.
14. Gäddtjärns naturstig, 1 km, NV om Rid-darhyttan, går längs tjärnen i en dödisgrop från is tiden. Där en spricka fanns i isberget ansamlades sand och grus som blev till en il ten udde där stigen går ut. Se punkt 10 i häftet "Istiden i Bergslagen".
15. Gärdsjöborundan, ca 2 km, skyltad led norr om Malingsbosjön, utgår från grustag på höger sida strax Ö om Gärdsjöbo, eller vid Kopparbo scoutgårds friluftskyrka.
16. Gärdsjöbosmedjan, 2 km, rundled som utgår från smedjan och ner till Källsjön. Två anslutningar till Malingsbo-Klotenrundan, den ena går längs Lumsåsarna upp till Lumsen.
17. Himlastigen, 4 km rödmärkt, nya in-formationsskyltar 2004 i ganska kuperad slinga. Utgår bakom Malingsbo camping. Möjligt att fortsätta upp på Bondberget längs Malingsbo-Klotenrundan.

18. Ibbarborundan, 3,5 km, från Tallkott-
heden vid Björsjö. Går vid Saxåns bäver-
dammar genom Ibbarbohagen och förbi gamla dansbanan.
19. Klotsjörundan,
5 km rödmärkt, nya in-
formationsskyltar 2004, naturstig genom skogen och längs med sjön Lilla Kloten.
20. Klotens Fritidsbys elljusspår, 2,5 km, motionsslinga i skogen med skidspår vintertid, N om fritidsbyn.
21. Klotenstigen, 1,5 km, utgår från samma plats som nr 19.
22. Kopparverket, 5 km, vid Riddarhyttan. Skyltad och välbevarad miljö med rester från kopparframställningen, t ex damman-
läggningar och byggnader.
23. Kyrkstigen Nyfors, ca 10 km, gamla kyrkstigen för Nyforsborna till Malingsbo kyrka. Ansluter till Malingsbo-Klotenrundan V om Malingsbo.
24. Kyrkstigen Snöån, ca 7 km, utgår från Finnbacken och går genom skogen till en gård på Göberget. Här vandrade Snöåborna till Norrbärke kyrka.
25. Lasse-Majaleden, 20 km orangemärkt, är namngiven efter den riksbekante tjuven som bodde här. Den börjar vid stenmuren i Morskoga, går genom Djupdalen till Ösar-hyttan där Lasse-Maja växte upp. En rast-
plats finns vid Mjugsjön.
26. Lubergsåsens utsikt. Hit går en ca en km lång, ganska brant stig som leder förbi den 400-åriga Pruppatallen, upp till en utsiktsplats över Löabyarna.
27. Lumsåslingan, ca 5 km gulmärkt, utgår från Skräddartorpsfallet. Naturstig till re-servatet vid Lumsbacken, platsen för ett gammalt finnboställe, går sedan upp till Lumsån och tillbaka längs den.
28. Löapromenaden är en kort naturskön promenad med arboretum (trädsamling) som utgår från Löa hytta, fortsätter längs kvarndammen till Löa kvarn,d är det finns grillplats och bord.
29. Malingsbo-Klotenrundan, 45 km, låglandsled som startar och slutar i Kloten och går via Malingsbo, Björsjö och Nyfors tillbaka. Många rastplatser och kulturmin-nen, t ex gamla finntorp, samt bad- och fiskeplatser.
30. Malingsboslingan, 6 eller 1 km, utgår bakom Malingsbo camping, blåmärkt runda kortare, gulmärkt längre. Båda går till Bondberget, gul runda fortsätter till Stora Haraldstorp, Skottorp och tillbaka till Malingsbo.
31. Malingsklack, brant kort stig upp på den 317 meter höga klacken med utsikt över Malingsbosjön. Följ orange markeringar åt höger (del av Bruksleden).
32. Matkullens utsiktsplats, ca 2 km, brant sluttande stig upp till, och runt om, ett na-turreservat med vindpinade gamla tallar i skrevorna mellan bergets stenhällar på 210 meter över havet. Vacker utsikt över Baggådalen. Bruksleden passerar över berget.
33. Nittälvsslingan, 52 km, cykelled längs grusvägar. Går från Kopparberg till natur-reservatet Brattforsen och utsiktsplats på Älvhöjden till Ställdalen och tillbaka.
34. Nittälvsstigen, 2,5 km, utgår från Uv-bergsbron, torr och lättgången slinga i älg-
rika marker.
35. Ormdalsleden, 5 km, naturstig i Baggådalen som var havsbotten efter is-tiden och senare öken med flygsanddyner. Börjar vid resterna av Borgfors hytta, där mycket slagg (bergslagssten) ligger kvar invid Hedströmmen.
36. Romboleden, en gammal pilgrimsled där pilgrimerna redan på 1100-talet vandrade etappsträckan Baggbron-Viksberg på sin väg mot Nidarosdomen (Trondheim).

Delfinansieras av EUs Strukturfonder
Text: Helen Uliczka
Karta: Claes Johansson
37. Rågåsen, 2,5 km, lättgången slinga vid Malingsbo, runt tjärnen Fisklösen på efter-
istida flygsanddyn, med möjlighet att fort-
sätta SO till Rågåsen och Rågåstjärnen.
38. Röda jordens stig,
2 km, rödmarkerad, passerar utgrävda blästerugnar där man gjorde järn av rödjord under järnåldern, äldsta ugnen är från 700 f.K r. En rekon-struerad ugn finns att se.
39. Sméleden,
57 km, ingår i Europaled 1, går från Björsjö förbi Smedjebacken till Långsjön. Leden ansluter till Malingsbo-Klotenrundan vid Björsjö.

40. Sverigeleden, grönskyltad cykelled som går förbi Uskavi, Storå, Ramsberg, Kloten, Malingsbo, Källan, Söderbärke mot Smedje-
backen och vidare norrut.
41. Tolvsboslingan,
4 km, naturstig till Vall-
bäcken, Svarttjärnen och tillbaka. Slingan passerar bergsmansgården Tolvsbohäll, Anders Olshyttan med rester av masugn och rostbås samt en utsiktsplats.
42. Trolltjärnsstigen, 3 km, utgår från bron över Kvarnån SV om utloppet i Snösjön, går söder till Sälktjärn och tillbaka till Kvarnån.

» pdf- format för utskrift

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

Älgmark Malingsbo-Kloten