©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog

Slogfallet är ett litet berg med branta sluttningar på den östra sidan av Övre Malingsbosjön. Vegetationen är naturskogsartad och utgörs av en 100-årig granskog med vindfällsluckor och grova vindfällen. Skogen har lövinslag av framför allt grov asp. Det finns sällsynta vedsvampar som lever på döda träd. Fältskiktet består bl a av en rik ormbunksflora. Slogfallets krön är kalkpåverkat och där växer exempelvis grönkulla, blåsippa och ormbär.

Slogfallet utgör ett område med en mångfald av livsmiljöer för växter och djur knutna till naturskog. Många hotade växt- och djurarter är direkt beroende av dessa livsmiljöer. För att kunna bevara den biologiska mångfalden i skogslandskapet är det viktigt att skydda skogar med naturskogsprägel. Reservatet är 27 hektar stort och avsattes 1988.

Scouternas "Pionärspår" går genom reservatet. I övrigt finns inga stigar. Det är en trolsk miljö, mycket stämningsfull att ströva omkring i.

line
Foto: Älgmark, Claes Johansson
Vägbeskrivning
Från Kloten, kör väg 233 österut. Sväng norrut mot Malingsbo, fortsätt upp till Källan. Där tar du vägen mot Söderbärke. Efter ca 3 km, sväng söderut på väg mot Kopparbo. Fortsätt förbi Kopparbo, där vägen delar sig ligger reservatet.
Hundraårig granskog växer på sluttningarna