©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

RESERVAT
Allas våra smultronställen. Avsatta från gängse skogsbruk just för att de är väl värda att besöka för en heldagsutflykt, eller kanske bara för en paus mitt i vardagen. Botanisera bland storslagna milsvida natur-reservat med gott om sällsamheter och små, små områden som hyser bara en skyddsvärd blomma. Här finns, i bokstavsordning, 45 reservat av olika slag - naturreservat, domänreservat och kyrkoreservat.
Ut och njut, fritt och fridfullt!

1. Abborrtjärn, 2 ha, domänreservat med blandskog V om Lilla Abborrtjärn mellan Norra Bredjön och Snösjön.
2. Akustikreservat, skogen bakom Galleri Astley, Uttersberg, är ett akustikreservat där musikarrangemang anordnas.
3. Back-Erkers holmar, domänreservat i Långvattnet strax norr om Kloten.
4. Bjuggtjärn, litet domänreservat med äld-re barrskog norr om södra delen av Bjugg-tjärn, NV om Kloten. Man kan nå domän-reservaten Klosstjärn och Stora Sörsjön på en rundslinga som går vid alla tre.
5. Brattforsen, 14 ha, Nittälvens största fors. Barrskog av olika typer, tallhed i södra delen och gran på älvbranter. Många mos-sor och tre orkidéer.
6. Bromsberget, 28 ha, V om Hedkärra, del-ar av området är ädellövskog med bl a has-sel, lönn och alm.
7. Ekopark Färna, 2700 ha, område med fokus på naturvård i skogsbruket, bevar-ande och restaurering samtidigt med pro-duktion, ekologiskt kärnområde, även kul-turvärden och fornlämningar. Invigs hösten 2004.
8. Främshyttan, strövområde, bevarad odlingsbygd med skogsinslag norr om Stor-sjön vid Baggbron. Även rester efter gruv-drift, till exempel Kullgruvan nordost om Darsbo.
9. Gravberget, 9 ha, 5 km Ö om Björsjö, ca 600 m lång förkastningsspricka med orörd granskog och sällsynta arter, bl a ved-svampar. Promenadslinga på ca 3 km finns.
10. Gränseskogen, 3 ha, domänreservat med urskogsartad mossrik barrblandskog, äldsta ålderskontrollerade tallen är 240
år, mycket lågor. NV om Kloten vid Lilla Sörsjöns östra strand.
11. Grästjärnsberget, 50 ha, SV om Söder-bärke, kyrkoreservat med naturvårds-bränna på 6 ha, äldre barr- och lövbland-skog.
12. Grönboreservatet, 490 ha, barr- och lövblandskog på "Spannarbobrännan" från 1914. Sverkestaån rinner genom reser-vatet.
13. Helgedomen, 26 ha, bitvis mycket gam-mal skog S om Morskoga. Offersten finns i området.
14. Hemshyttan, 30 ha, naturskogsreservat med sällsynta arter, bl a lövbinda, vid Dam-msjön i Söderbärke.
15. Håkansboda, 92 ha, kyrkoreservat vid Stråssa, kalkpåverkad lövblandskog med ädellöv och inslag av hävdad ängsmark. Rik
fauna och flora, bl a orkidéer, samt flera sällsynta arter.
16. Håltjärnsbäcken, skyddat vattendrag
N om Polacktorp och N om väg 233, Ö om Malingsbo, lokal för flodpärlmussla.
17. Jonhagen, litet reservat med lövskog och artrik flora vid Hedkärra golfbana.
18. Jönsbacken, 9 ha, ca 5 km SV om Fa-gersta vid väg 66. Bergsparti med gamla kalkbrott samt kärrmarker. Lövrikedom
och i länet sällsynta vegetationstyper.
19. Kindla, 933 ha, vildmarksområde med rundleder på 7-10 km. Kindlahöjden 425 m öh, utsiktstorn på toppen. Det finns flera
rastplatser, vindskydd och en eldpallkoja för övernattning.
20. Klockarbo vid Baggbyn, NV om Bagg-bron, är ett reservat för öppet jordbruks-landskap med småskalig jordbruksmark i Hedströmmens dalgång. Bäckravin och gråalsskog finns.

21. Klosstjärn, 2 ha, domänreservat med äldre tallbestånd rakt Ö om själva tjärnen och om stigen. Se även Bjuggtjärn.
22. Kungareservatet,
gammal talldominerad skog strax Ö om Malingsbo, syns från väg 233. Bröllopsgåva från Domänverket till
kungen och drottningen.
23. Källheden, 1 ha, litet domänreservat
med äldre tallskog S om Källan.
24. Lappland,
971 ha, Ö om Skinnskatte-berg, flack högplatå, med mångformig skogsmyrmosaik. Jordtäcket tunt och fattigt då det sköljdes bort med havet efter istiden, glesa låga tallskogar. Följ stig till Håvtjärn.
25. Lejakärret, 6 ha, NV om Lindesberg, mycket rik kalkgynnad flora med många orkidéer. Påverkat av gruvdrift, ruiner efter bl a anrikningsverk finns kvar. Spängad promenadslinga på ca 1 km.
26. Lumsbacken, drygt 5 ha, domänreservat Ö om Nyfors, gammalt finnboställe med torpgrund, artrik kalkgynnad flora och
lövrik skog. Lumsåslingan passerar här.
27. Lustigkulle-Rågåstjärn, 54 ha, domän-reservat vid Malingsbo, äldre talldominerad skog på rullstensåsar och flygsanddyner.
Lättgångna promenadstigar mellan tre tjärnar.
28. Munkhyttans fjärilsreservat, 41 ha, bildat för att bevara de hotade arterna boknätfjäril och ärenprisnätfjäril, fuktiga marker med ask, olvon och ängsvädd.
29. Märrpinbacken, litet kyrkoreservat V om Gammelbo med gammal tallskog.
30. Nedra Oppsveten, 24 ha, reservat SV om Söderbärke nära sjön med samma namn, gammalt torpställe med rik ängs-flora.
31. Nittälvsbrännan, 105 ha, NV om Kopparberg, brandpåverkat skogsområde där Nittälven rinner fram. Lättgången promenadslinga på ca 3 km finns.
32. Råmyren, 116 ha, 2 km S om Baggå, myrkomplex med kupolkälla, där vattnet inte fryser om vintern, och urskogsartade sumpskogar.
33. Råsvalens naturreservat, 7 ha, ängs-granskog med artrik flora, genomkorsad av bäckraviner. Promenadavstånd från Lindesberg.
34. Röjningen, litet domänreservat med lövskog V om Malingsbo.
35. Skien, 2 ha, domänreservat med äldre tallbestånd vid Skistugan Ö om sjön Skien, V om Långvattnet.
36. Skräddartorpsfallet, domänreservat med Hedströmmens mäktigaste fall (32 m) med fina hällar att rasta på och för den
våghalsige att gå ner i ån från. Syns från vägen, rastplats.
37. Slogfallet, 27 ha, domänreservat S om Gärdsjöbo, litet berg med fin, delvis kalk-påverkad naturskog, rik flora och flera säll-synta arter. Scouternas "Pionjärspår" går genom reservatet.
38. Stolpmagasinet, 1 ha, domänreservat del av nr 27 men S om väg 233. 200-åriga tallar och markerad stig.
39. Stora Sörsjön, litet domänreservat med äldre barrskog nära T-kors vid Stora Sör-sjöns södra strand. Se även Bjuggtjärn.
40. Storholmen, domänreservat på holme i Norra Bredsjön.
41. Sunnanfors, 50 ha, strax SV om Bagg-bron där Hedströmmen slingrar sig genom jordbruksbygd. Huvudsakligen öppen jord-bruksmark med inslag av lövskogs holmar.

Delfinansieras av EUs Strukturfonder
Text: Helen Uliczka
Karta: Claes Johansson

42. Svartberget, litet reservat bestående av skogklädd kulle nära vägkorset i Hed-kärra. Rik kalkgynnad flora, kalkbrott och ruin av kalkugn. Bruksleden passerar här.
43. Söppenmyren, 48 ha, våtmarksområde med trädbevuxna kärr, öppna våtmarker och gyttjebanker. Strandvegetation med
bland annat svärdslilja, fackelblomster, frössört och topplösa. Fågelrikt med bl a forsärla, strömstare och kungsfiskare.

44. Tomboreservatet, trolsk gammal gruva där isen ligger kvar hela året. Grillplats. Domänreservat NO om Björsjö. Promenad-slinga ca 1 km i skog.
45. Valsjöheden, S om Grimsö, nära Näver-kärret, finsandområde med viss inblandning av morän, äldre tallskog med graninbland-ning, känt för sin mosippsförekomst.
» pdf- format för utskrift