45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
line
Nittälvsbrännan
Nittälvsbrännan ligger i norra delen av Örebro län i Ljusnarsbergs kommun. Det är ett brandpåverkat skogsområde som genomströmmas av den slingrande Nittälven. Området är skyddat för att värna om nyligen brandpåverkad skogsnatur och den fauna och flora som är knuten dit. Den senaste branden, år 2000, startade i områdets sydvästra del och spred sig i nordöstlig riktning över älven och myrarna. Brandfältet breder ut sig trattformigt i den vindriktning som rådde under branden. Reservatet bildades 2002 och omfattar 105 ha varav 51 ha skog, 52 ha myr och 2 ha vatten.

Alla träd dör inte vid en skogsbrand. Det gör att efter en brand kommer skogen vara en blandning av träd i olika åldrar. Askan är näringsrik och därför en bra växtplats för många plantor. Björkfrön gror väldigt lätt på bränd mark och därför kommer skogen bli mer lövrik efter branden. Skog som har brunnit kan utnyttjas under en lång period av olika arter. De första åren efter branden växer specialister som hallon, mjölkört, tallört och klibbkorsört. Därefter etablerar sig arter som gynnas av senare skogstyper. På myrarna växer tuvullen som en viktig föda för orre och tjäder. I den döda veden trivs bland annat skalbaggslarver. Larverna i sin tur äts av hackspettar. Även andra fåglar trivs i reservatet och man kan bland annat se rödstjärt, tofsmes och svartmes. Längs älvstränderna kan man se bäverfällda träd och om man håller sig stilla finns möjlighet att se bäver.

Nittälven
Nittälven slingrar sig fram i sandiga sediment som bildades i ett isälvsdelta under istidens slutskede. Stränderna är upphöjda strandbankar som tidvis är översvämmade. Utanför dessa finns fuktiga, ofta översvämmade partier som förr användes för myrslåtter. Längre bort från älven blir marken fastare och här finns långsträckta kullar. På kullarna, som ligger i nordsydlig riktning, växer en blandbarrskog som domineras av tall. Älven är en av de få outbyggda älvarna i länet och den användes tidigt för flottning.

Vandringsled
I reservatet finns en vandringsled, ungefär 3 km lång. Stigen är relativt lättgången, över de fuktiga partierna ligger spänger.

Foto: Älgmark, Claes Johansson
Foto: Älgmark, Claes Johansson

Det finns en rastplats just intill älven. Leden för dig rakt genom eldens spår.
Det är en väldigt speciell upplevelse att stå på brännan och se de så nyligen brända trädstammarna.
Här kan man använda sin fantasi och föreställa sig hur det såg ut just när elden drog fram.

Vägbeskrivning
Från Kopparberg, kör mot Ställdalen. Sväng vänster mot Skäret. Följ vägen 8 km, håll vänster mot Yxsjöberg i trevägskorsning. Följ vägen 6,5 km. Där är skyltat till vänster mot Uvbergsbron och Nittälvsbrännans naturreservat. Fortsätt över Uvbergsbron, följ vägen till skylt åt vänster mot reservatet.

Rastplats
Brännan

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten