45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
line
Lustigkulle-Rågåstjärn är ett naturreservat som ligger sydost om Malingsbo i Malingsbo-Klotens naturvårdsområde. Reservatet består av Rågåsen och en biås till denna. De är välutbildade rullstensåsar delvis bildade över högsta kustlinjen. Åsarna löper mellan sjöarna Ljustjärnen och Fisklösen. Rågåsens krön, som är mycket smalt, ligger många gånger 20-30 meter över omgivande terräng. Vid Lustigkullen i norr når Rågåsen sin högsta höjd, ca 40 meter över sjöytan. Rågåsen är genom sin form ett bra exempel på åsbildningar i länet. Biåsen är betydligt lägre med ett smalt och jämnt krön ca 10-12 meter över Ljustjärnen. Dessa rullstensåsar är traktens mest kända geologiska naturminne från istiden. Avsaknaden av täkter ger dem ett genuint och orört intryck.

Här växer gammal grov tallskog. Tallarna är i genomsnitt omkring 130 år men de äldsta träden är ca 200 år. Gammal tallskog saknas i det brukade skogslandskapet men har stor ekologisk betydelse. Det är dessutom tilltalande som strövområde. Reservatet är totalt 54 hektar stort. Av dessa består 52 hektar av barrblandskog (framförallt tall) och övriga 2 hektar av vatten. Området avsattes som reservat 1953. Det har bedömts som geovetenskapligt synnerligen skyddsvärt. Det betyder att områdets geologi ska skyddas och vårdas.

I, och runt reservatet, finns många stigar. Bland annat går geologislingan genom reservatet. Den kan man följa upp på åskrönet och då få Ljustjärnen på ena sidan och Fisklösen på den andra. Området är mycket naturskönt, åk dit, ströva omkring och kom ihåg att ta med kaffekorgen!

Foto: Älgmark, Claes Johansson
Foto: Älgmark, Claes Johansson
Vid Lustigkullen
Rågåstjärn

Vägbeskrivning
Reservatet kan nås antingen från Rågåstjärn vid väg 233, eller mitt emot kyrkan i Malingsbo by.

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten