45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
line
Naturreservatet Lejakärret är sex hektar stort och består av kärrmarker påverkade av tidigare gruvhantering. Reservatet är omgivet av fastmark med blandskog.

Brytning av kopparkis i området startade på 1550-talet då Lejagruvan, som ligger strax söder om reservatet, öppnades. Brytningen pågick sedan under korta perioder fram till 1919. I området finns ett stort ökenartat sligfält med grönskimrande kalk- och kopparhaltig sand. Sligen är en finkornig restprodukt efter bearbetningen av kopparmalm. I området finns också ruiner efter byggnader och gruvhål som utgör tydliga spår från den tidigare gruvhanteringen.

Reservatet bildades 1973 för att skydda och genom aktiva åtgärder bevara växtplatserna för ett stort antal kalkgynnade och i övrigt intressanta växtarter.

Berggrunden i området innehåller bland annat kopparkis och kalksten. Den kalkhaltiga marken har gynnat en mycket rik flora och här växer flera olika orkidéer.
I kärrmarkerna växer bl a nyckelblomster, tvåblad, vitpyrola, brudsporre, gräsull och kärrspira. Rikligast av alla orkidéer förekommer kärrknipproten, som här har en av sina rikaste platser i länet. I den omkringliggande skogsmarken växer skogsknipprot och purpurknipprot. Här finns även underviol, sommarfibbla, tibast, klotpyrola och blåsippa.

Naturstig
Inom Lejakärret finns en ca 1 km lång markerad stig som du kan följa. För att skydda känsliga växter, särskilt vissa orkidéer, är det viktigt att du inte går utanför de spänger som finns i kärrområdena.

 

Foto: Älgmark, Claes Johansson
Lejakärret
Foto: Älgmark, Claes Johansson
Guckussko växer vid Lejakärret
Vägbeskrivning
Lejakärret ligger ca 8 km söder om Storå och ca 12 km nordväst om Lindesberg. Sväng av från riksväg 50 vid Fanthyttan och kör mot Mårdshyttan. Sväng sedan av mot Leja och följ skyltarna mot reservatet.

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten