©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
line

Öster om Skinnskatteberg ligger Lapplands naturreservat. Det är en flack högplatå, med en värdefull och mångformig skogsmyrmosaik. På flera ställen framträder berggrunden med, av isen, slipade rundhällar. Efter senaste istiden stod havet cirka 30 meter över området. Vågor och strömmar sköljde bort allt det lösa materialet. Därför är jordtäcket tunt, i vissa delar obefintligt. Lapplands vegetation är präglad av dessa fattiga förhållanden. Glesa låga tallskogar dominerar, vissa med urskogskaraktär. Framförallt växer här utpräglat nordliga växtarter.

I södra delen, på Kyrkmossen och Gräsmossen, förekommer välutbildade strukturer i form av upphöjda strängar. Så kallade strängmyrar är en utpräglad norrländsk företeelse, och detta är troligen den sydligaste förekomsten. Det är viktigt att påpeka att myrarna och hällmarkerna är mycket känsliga för slitage. Det är därför viktigt att röra sig varsamt och hänsynsfullt i området.

1943 avsattes 147 hektar som domänreservat. Reservatet utvidgades 1996 och ombildades till naturreservat. Nu omfattar reservatet 971 hektar.

Parkeringsplatser finns i direkt anslutning till väg 233. Från vägen går en stig till Håvtjärns södra strand. Där finns ett timrat vindskydd och en eldplats i ett otroligt vackert läge. Platsen ligger nära vägen och är lätt att ta sig till men ger ändå en vildmarkskänsla. Hit kan man gå för att se ut över tjärnen och få lite lugn och ro. För övrigt finns inga stigar i området.

Vägbeskrivning
Kör väg 233 från Skinnskatteberg. Reservatet ligger på båda sidor om vägen mellan Gunnilbo och Skinnskatteberg. Var uppmärksam så du ser reservatsmarkeringarna på träden!

 

Utsikt från vindskyddet
Vindskydd med eldplats