45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
line
Till Helgedomens naturreservat kan man åka för att få uppleva en urskogsmiljö. Här är skogen upp till 350 år gammal och har, framförallt i sydvästra delen, stor naturskogsprägel. Här ges insekter, lavar, mossor och vedsvampar goda livsbetingelser eftersom det finns gott om död ved. Genom att bevara en sådan miljö bevaras den biologiska mångfalden. Det är sällsynt med skog med så här lång kontinuitet och därför är området mycket värdefullt. Helgedomen består av en mosaik av skog och myr. Skogen domineras av högvuxen tall och myrarna består av tallmossar med skvattram.

Namnet Helgedomen kommer från att platsen förr, då vägöverfall var vanligt förekommande, betraktades som en helgad frizon. Det finns en offersten strax norr om reservatet.

Reservatet är 26 hektar stort. Marken ägs av Svea Skog och det är Länsstyrelsen som är naturvårdsförvaltare för reservatet. Helgedomen har varit avsatt som reservat sedan 1937.

Foto: Älgmark, Claes Johansson
Från naturreservatet Helgedomen

Vägbeskrivning
Från Lindesberg kör du väg 68 mot Fagersta. Efter ca 14 km kommer du till Morskoga där du tar av söderut mot Fellingsbro. Efter ungefär 3,5 km är du framme vid Helgedomens reservat.

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten